Header Tag คืออะไร ? “H1-H6” สำคัญต่อการทำ SEO อย่างไร ?

Header Tag คืออะไร ? สำคัญต่อการทำ SEO อย่างไร ?
Header Tag คือ การใช้แท็กใน HTML เพื่อประกอบเนื้อหาและเพิ่มความสำคัญให้กับเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณ การใช้งาน Header Tag ให้ถูกต้องและเหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับปรุง SEO เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับบน Search Engine ได้มากขึ้น โดยในบทความนี้เราจะกล่าวถึง Header Tag และความสำคัญของการใช้งาน Header Tag ในการทำ SEO

สารบัญ

Header Tag คืออะไร ?

Header Tag คือ แท็ก HTML ที่ใช้สำหรับแสดงหัวข้อของเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ เช่น H1, H2, H3 เป็นต้น ซึ่งในแต่ละระดับจะแสดงความสำคัญของหัวข้อตามลำดับ โดย Header Tag จะช่วยให้เนื้อหาบนเว็บไซต์มีโครงสร้างที่ชัดเจนและเรียงลำดับได้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังช่วยให้ Search Engine เข้าใจและสามารถระบุความสำคัญของเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการใช้ Header Tag ที่ถูกต้องและเหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับปรุง SEO ได้มากขึ้นอีกด้วย

ความหมายของแต่ละ Header Tag

ในแต่ละระดับของ Header Tag นั้นมีความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • H1: หัวข้อหลัก
  • H2: หัวข้อย่อย
  • H3: หัวข้อย่อยของ H2
  • H4-H6: หัวข้อย่อยของ H3
Header-Tag-1

วิธีการใช้งาน Header Tag

การใช้งาน Header Tag จำเป็นต้องระบุตัวเลขระดับที่ต้องการใช้งานในแท็กตัวอักษร H เช่น <h1> หรือ <h2> และเนื้อหาที่ต้องการแสดงในหัวข้ออยู่ภายในแท็ก ตัวอย่างเช่น

							
					<h1>หัวข้อหลัก</h1>
<h2>หัวข้อย่อย 1</h2>
<p>เนื้อหา...</p>
<h2>หัวข้อย่อย 2</h2>
<p>เนื้อหา...</p>
<h3>หัวข้อย่อยย่อย 1</h3>
<p>เนื้อหา...</p>
				
			

คำแนะนำในการเขียนเนื้อหาด้วย Header Tag

ควรใช้ Header Tag ในการเขียนเนื้อหา เพราะจะช่วยให้เนื้อหาภายในเว็บไซต์มีโครงสร้างที่ชัดเจนและสามารถเรียงลำดับได้ถูกต้อง โดยคำแนะนำในการเขียนเนื้อหาด้วย Header Tag มีดังนี้

  • ใช้ H1 เพียงรอบเดียวเท่านั้นสำหรับหัวข้อหลักของหน้าเว็บไซต์ และไม่ควรมีหลาย H1 ในหน้าเดียวกัน
  • ใช้ H2 สำหรับหัวข้อย่อยที่สำคัญและเป็นส่วนประกอบหลักของหน้าเว็บไซต์
  • ใช้ H3 ถ้าหากมีการแบ่งหัวข้อย่อยเพิ่มเติมจากหัวข้อย่อย H2
  • หากมีการแบ่งหัวข้อย่อยเพิ่มเติมจาก H3 ให้ใช้ H4, H5 และ H6 ตามลำดับ
  • ควรใช้ Header Tag เพื่อรวมกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน

ความสำคัญของ Header Tag ในการทำ SEO

Header Tag คือ ส่วนสำคัญในการทำ SEO เพราะมีผลต่อการระบุความสำคัญของเนื้อหาบนเว็บไซต์ ดังนั้นการใช้ Header Tag ให้ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับปรุง SEO ได้มากขึ้น โดยมีความสำคัญหลัก ๆ ดังนี้ 

Header-Tag-2

เพิ่มความสำคัญของเนื้อหา

การใช้ Header Tag ให้ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ Search Engine เข้าใจและระบุความสำคัญของเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับปรุง SEO ได้อีกด้วย 

เพิ่มโอกาสในการติดอันดับของ Search Engine

การใช้ Header Tag ให้ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ Search Engine ได้รับข้อมูลเนื้อหาอย่างเพียงพอและสามารถระบุความสำคัญของเนื้อหาได้ถูกต้อง ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับของ Search Engine ได้มากขึ้น 

ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

การใช้ Header Tag ให้ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก Header Tag สามารถช่วยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อย ๆ และเรียงลำดับได้ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

บทสรุป

Header Tag คือแท็ก HTML ที่ใช้สำหรับแสดงหัวข้อบนหน้าเว็บไซต์ และยังมีความสำคัญต่อการทำ SEO เพราะสามารถช่วยเพิ่มความสำคัญของเนื้อหา และช่วยให้ Search Engine สามารถเข้าใจและสามารถระบุความสำคัญของเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการติดอันดับการค้นหาบน Search Engine ได้อีกด้วย